Get Adobe Flash player

แนะนำผู้บริหาร

แนะนำบุคลากรสำนักปลัด

11.jpg13.jpg17.jpg18.jpg4.jpg7.jpg

แนะนำบุคลากรกองคลัง

2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6_1.jpg

แนะนำบุคลากรกองการศึกษาฯ

1.jpg16.jpg2-copy.jpg3-copy.jpg4-copy.jpg5_5.jpg

แนะนำบุคลากรกองช่าง

1.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

Login Form

สถิติผู้ชม

405289
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวัน
59
163
2313
401096
9670
10116
405289

ไอพีคุณ: 3.231.226.13
2020-05-31 09:22

ผู้ออนไลน์

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาทอง

 

image004

 

1. สภาพทั่วไป

1.1  ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลผาทอง  ตั้งอยู่เลขที่  38  หมู่ 1  ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน  โดยห่างจากตัวอำเภอท่าวังผา  10  กิโลเมตร  ไปทางทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง    ดังนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อกับเขต     ตำบลนาไร่หลวง  อำเภอสองแคว  จังหวัดน่าน  

ทิศใต้             ติดต่อกับเขต     ตำบลแสนทอง  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน    

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับเขต     ตำบลผาตอ  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน  

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับเขต     อำเภอปง  จังหวัดพะเยา

1.2   เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลผาทอง  มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งตำบล  162   ตร.กมหรือประมาณ 

 

101,250  ไร่

image007

1.3  ภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน   และเป็นที่ราบลุ่มสองฝั่งลำน้ำยาวบางส่วน  มีแม่น้ำลำห้วย

หลักไหลผ่านหลายสาย

1.4  จำนวนหมู่บ้าน

มีจำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองทั้งหมด    8   หมู่บ้าน   ดังนี้

                   หมู่ที่    1        บ้านแหน 1               

                   หมู่ที่    2        บ้านวังผาง                          

หมู่ที่    3        บ้านปางสา               

หมู่ที่    4        บ้านน้ำลัก                

หมู่ที่    5        บ้านน้ำกิ

หมู่ที่    6        บ้านสันเจริญ             

หมู่ที่    7        บ้านน้ำแป่ง               

หมู่ที่    8        บ้านแหน  3             

1.5  ประชากร

จำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต.ผาทอง   มีทั้งหมด  8  หมู่บ้าน  จำนวนที่อยู่อาศัยมี  737  ครัวเรือน   

ประชากรทั้งหมด  4,153  คน    เป็นชาย  2,113   คน    เป็นหญิง  2,040  คน

                       

2.  สภาพทางเศรษฐกิจ  รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย  231,364 (บาท/ปี)

                                รายได้บุคคลเฉลี่ย 60,595 (บาท/ปี)

          2.1  อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรและการปศุสัตว์  บางส่วนประกอบ   

                    อาชีพ รับจ้างในกรุงเทพมหานคร

2.2    หน่วยธุรกิจในเขต อบต.           ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก                   4                  แห่ง

                                      โรงสี                              8                  แห่ง   

                                      -  ร้านขายของชำ                              11                แห่ง

3.  สภาพทางสังคม

          3.1  การศึกษา

3.1.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจำนวน          4          แห่ง   ได้แก่

ลำดับ

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนครู  (คน)

จำนวนเด็ก  (คน)

1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหน

3

25

2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันเจริญ

2

22

3

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแป่ง

2

18

4

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางสา

2

28

รวม

9

93

3.1.2  โรงเรียนในตำบลผาทอง  มีจำนวน    5    แห่ง   ได้แก่

ลำดับ

ชื่อโรงเรียน

จำนวนครู (คน)

จำนวนนักเรียน (คน)

รวมนักเรียน

ชาย

หญิง

1

โรงเรียนบ้านแหน

17

59

64

123

2

โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้

3

20

14

34

3

โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน

14

48

56

104

4

โรงเรียนบ้านสันเจริญ

8

49

32

81

5

โรงเรียนบ้านน้ำแป่ง

3

10

12

22

รวม

45

186

178

364

3.2  ผู้ไม่รู้หนังสือในตำบลผาทอง มีจำนวน  800  คน  (ข้อมูลจากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน)

3.3  จำนวนครอบครัวที่ไม่อบอุ่นในตำบล                                มีจำนวน   -   ครอบครัว

3.4  จำนวนครอบครัวที่มีฐานะไม่มั่นคงในตำบล                         มีจำนวน   -   ครอบครัว

3.5  ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า  30,000  บาท/ปี                 มีจำนวน   1   ครัวเรือน

3.6  ผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่                                  มีจำนวน    -   คน   

3.7  นักเรียนที่มีฐานะยากจนแต่เรียนดีที่ได้รับทุนการศึกษาจาก อบต. มีจำนวน    -   คน

3.8  ผู้สูงอายุในตำบลผาทองที่ได้รับเบี้ยยังชีพ                           มีจำนวน   382 คน

3.9  ผู้พิการในตำบลผาทองที่ได้รับเบี้ยยังชีพ                            มีจำนวน   94   คน

3.10  สถาบันและองค์กรทางศาสนา   -  วัด     แห่ง  ,  โบสถ์      1      แห่ง

3.11 สาธารณสุข

                 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  3 แห่ง (รพ.สต. บ้านแหน, รพ.สต..น้ำกิ , รพ.สต.

 น้ำโมงปางสา)

                 -   อัตราการมี และใช้ส้วมราดน้ำ   100  %

3.12 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ที่พักสายตรวจ                             1        แห่ง

4. การบริการพื้นฐาน

4.1  การคมนาคม

ถนนลาดยาง  สาย  ได้แก่    ถนนสายบ้านแหน-น้ำแป่ง  และถนนสายปางสา-สันเจริญ

ถนนลูกรัง     4   สาย  ได้แก่  ถนนสายบ้านแหน น้ำแป่ง (เข้าสู่พื้นที่การเกษตร)

                                      ถนนสายบ้านน้ำแป่ง - น้ำกิ

                                      ถนนสายบ้านแหน 3 - วังผาง

                                      ถนนเข้าหมู่บ้านบ้านน้ำลัก

          4.2  การโทรคมนาคม

                   -  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                  -         แห่ง

                   -  สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ                   -         แห่ง    

                   -  โทรศัพท์สาธารณะมีผู้ดูแล                 7        แห่ง

                   -  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                       9        แห่ง

4.3  การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน

4.4  แหล่งน้ำธรรมชาติ  - แหล่งน้ำสายหลัก คือ ลำน้ำยาว

ลำน้ำ  ลำห้วย                                       15      สาย

บึง  หนอง และอื่น ๆ                      4       แห่ง

4.5   แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย                                        12      แห่ง

บ่อโยก (บ่อบาดาล)                        6       แห่ง

บ่อน้ำตื้น                                   22      แห่ง

อื่น ๆ (ระบุ)   สระน้ำ                     30      แห่ง

- ประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง ประปาภูเขา      13      แห่ง

5.      ข้อมูลอื่น ๆ

5.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

          ตำบลผาทองมีทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  ของป่าและสัตว์น้ำจืด  มีพื้นที่ป่าไม้ประมาณ  13,816  ไร่ และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ  เช่น ถ้ำผาลุก , สวนกาแฟ , จุดชมวิวดอยสวนยาหลวง , ถ้ำปางสา , น้ำออกรูภูสัน , น้ำตกภูสัน , บ่อน้ำร้อนโป่งกิ , น้ำตกห้วยหินขาว , น้ำตกตาดฟ้าร้อง  เป็นต้น

5.2    มวลชนจัดตั้ง

ลูกเสือชาวบ้าน                                         จำนวน  รุ่น         จำนวน   636   คน

- ไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.)                          จำนวน  รุ่น         จำนวน   146   คน

- ยุวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (ยุว อปพร.)   จำนวน  รุ่น จำนวน   33    คน

- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)            จำนวน  1  รุ่น จำนวน  109   คน

- เครือข่ายอาสามัครป้องกันไฟป่า (อสฟป.)              จำนวน   1  รุ่น จำนวน   61   คน

6.      ศักยภาพในตำบล

ศักยภาพของพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลผาทอง

1.       จำนวนบุคลากร      จำนวน                              36      คน

ตำแหน่งในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    6        คน

ตำแหน่งในกองคลัง                                      4        คน

ตำแหน่งในกองช่าง                                                 2        คน

ตำแหน่งในกองการศึกษา ฯ                              5        คน

พนักงานจ้างตามภารกิจ                                 6        คน

พนักงานจ้างทั่วไป                                        1        คน

- พนักงานจ้างเหมาบริการ                                 12      คน

2.      ระดับการศึกษาของบุคลากร

ประถมศึกษา                                             -         คน

มัธยมศึกษา                                               12      คน

อาชีวศึกษา                                               4        คน

ปริญญาตรี                                               13      คน

 

สูงกว่าปริญญาตรี  (โท)                                  7        คน

nanlocal 001 004 025 026